Pla­ši­la se da ne pos­ta­ne de­be­la! / EMI­NA JAHOVIĆ PR­VA UGRADILA PR­STEN OKO ŽELUCA

799

Ja­ho­vi­će­va je po­me­nu­ti za­hvat ura­di­la u ta­j­nos­ti još prije vi­še od de­set go­di­na, ka­da je to u Sr­bi­ji bi­lo rije­t­kost, a ko­štao je oko 15.000 €. Emi­na Ja­ho­vić je me­đu pr­vi­ma s jav­ne sce­ne ugra­di­la pr­sten oko že­lu­ca, i to prije vi­še od de­set go­di­na, po­što se pla­ši­la da se ne ugo­ji, jer je ina­če to­me bi­la sklo­na. U tom pe­rio­du u Sr­bi­ji ni­je to­li­ko bi­la po­pu­lar­na ugra­d­nja pr­ste­na po­mo­ću kog se za kra­t­ko vrije­me do­la­zi do ideal­ne te­ži­ne. Ja­ho­vi­će­va je taj za­hvat izve­la u ta­j­nos­ti.

– Na po­če­t­ku pje­va­č­ke ka­ri­je­re Emi­na je že­lje­la mno­go to­ga da pro­mje­ni na svom izgle­du jer je bi­la ja­ko ne­za­do­vo­lj­na. Mi­slim da je ona pr­va jav­na li­č­nost ko­ja je ura­di­la pr­sten oko že­lu­ca ka­ko bi se osi­gu­ra­la da se ni­kad ne ugo­ji. Prije to­ga je mo­ra­la ko­n­stan­t­no da dr­ži isc­r­plju­ju­će di­je­te i da stro­go vo­di ra­ču­na o uno­su ka­lo­ri­ja. Lje­kar ko­ji ju je ope­ri­sao bio je za­ču­đen nje­nom že­ljom, s ob­zi­rom na to da je bi­la vi­t­ka, ali pri­stao je da ura­di za­hvat. Pos­to­pe­ra­ti­v­ni tok bio je mu­čan, jer je vi­še od tri ne­dje­lje stal­no po­vra­ća­la, ali se ka­sni­je to no­r­ma­li­zo­va­lo – ka­že naš izvor bli­zak pje­va­či­ci.

Ubr­zo po­slije to­ga je na­sta­vi­la sa este­t­skim ope­ra­ci­ja­ma, s tim što je ta­da pre­šla na ko­re­k­ci­ju li­ca.

– Vi­še pu­ta su joj ope­ri­sa­li nos jer ga je stal­no sma­nji­va­la i sta­nji­va­la, ja­go­di­ce je dva pu­ta ra­di­la, usne ta­ko­đe vi­še pu­ta. Sve te in­te­r­ve­n­ci­je su je mno­go ko­šta­le, ali ni­je ža­li­la no­vac, sa­mo da lije­po izgle­da. Po­mi­njao se iznos od 20.000 evra u me­di­ji­ma, ma­da je sma­tram da je to mno­go vi­še ko­šta­lo. Sa­mo ope­ra­ci­ja ugra­d­nje pr­ste­na oko že­lu­ca, ka­da je Emi­na to oba­vi­la, ko­šta­la je oko 15.000 evra u pri­vat­nim kli­ni­ka­ma – do­dao je naš sa­go­vor­nik.

Emi­na ni­je od­go­vo­ri­la na naš po­ziv. Me­đu­tim, pro­na­šli smo je­dan čla­nak iz tu­r­skog ta­bloi­da Bu­gon, u ko­jem se de­ta­lj­no pi­sa­lo o to­me da se Emi­na po­dvr­gla po­me­nu­toj ope­ra­ci­ji, a obja­vljen je 2009. Ta­da se ogla­si­la i Ja­ho­vi­će­va: – Ni­kad ni­sam bi­la de­be­la, imam brz me­ta­bo­li­zam, ak­ti­v­na sam i u mo­joj po­ro­di­ci ne­ma go­ja­znih, pa ne­ma ni­jed­nog ra­zlo­ga da se po­dvr­ga­vam ta­kvim me­to­da­ma mr­ša­vlje­nja. Čak i da ima, ni­ka­kav ba­lon ne bih ugra­di­la u že­lu­dac.

De­man­to­va­la pla­sti­č­ne operacije

Emi­na je priznala samo da je operisala nos: – Na se­bi ni­sam ura­di­la ni­jed­nu pla­sti­č­nu ope­ra­ci­ju, sem ope­ra­ci­je no­sa, ko­ji sam pr­vi put slo­mi­la sa 14 go­di­na. Tad ni­sam mo­gla da se ope­ri­šem jer su se kos­ti li­ca još uvijek ra­zvi­ja­le, mo­ra­la sam da sa­če­kam, pa sam to uči­ni­la u 21. go­di­ni. Mo­je usne su pot­pu­no pri­rod­ne i pu­ne. I svim tim isko­m­ple­k­si­ra­nim, ge­ne­ti­č­kim mu­ta­ci­ja­ma ko­je su sa­me so­bom ne­za­do­vo­lj­ne mo­ram da ka­žem da, na­ža­lost, ma­j­ka pri­ro­da na me­ni ni­je šte­dje­la – na­pi­sa­la je pje­va­či­ca na Tvi­te­ru 2017., a vi upo­re­di­te nje­ne sta­ri­je i no­vi­je fo­to­gra­fi­je, pa pro­cje­ni­te da li go­vo­ri isti­nu.

Sli­ka go­vo­ri vi­še od hi­lja­du riječi

Pa­la cijena

Ana i Da­r­ko „sredili“ že­lu­dac za 4.000 evra

Po­ma­ma za ugra­d­njom pr­ste­na oko že­lu­ca uči­ni­la je da se sve vi­še lje­ka­ra iz pri­vat­ne pra­k­se spe­ci­ja­li­zu­je za tu in­te­r­ve­n­ci­ju, što je oče­ki­va­no do­ve­lo do to­ga da ta­kva ope­ra­ci­ja pos­ta­ne znat­no je­f­ti­ni­ja. Tre­nu­t­no taj za­hvat ko­šta 4.000 evra i u Beo­gra­du pos­to­ji vi­še kli­ni­ka gdje se to mo­že ura­di­ti, a na­j­po­pu­lar­ni­ja je jed­na u ko­joj ra­di do­k­tor (ime po­zna­to re­da­k­ci­ji) ko­ji je pr­sten oko že­lu­ca ugra­dio Ani Ni­ko­lić, Da­r­ku La­zi­ću, De­ja­nu Mi­li­će­vi­ću i dru­gi­ma.

FOTO: ANA PAUNKOVIĆ, DRAGAN KADIĆ

Kurir / Ivan Ercegovčević

Foto: Kurir/Maja Mojsovski Rašević, Damir Dervi
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.