Veličanstvene poruke Poslanika s.a.w.s. sa Oprosnog hadža

947

Na ovaj dan, 15. marta, 632. godine, Allahov Poslanik, s.a.v.s., vratio se sa Oprosnog hadža. Znao je da se približava trenutak njegovog odlaska sa ovog svijeta, pa je bilo neophodno da ostavi svoju posljednju oporuku. Popeo se na Brdo milosti i održao je dirljiv govor, a kako da ne kad je on najbolji i najriječitiji govornik u ljudskoj historiji i kad mu je Allah podario jezgrovit govor. Međutim, taj govor je u isto vrijeme bio i bolan i ostao je takav i nakon 1440 godina, jer je najavio odlazak Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa ovoga svijeta, a zar na ovom svijetu postoji veća bol i tuga za muslimane od smrti posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svom govoru je, između ostaloga, rekao: ”O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete sa vašim Gospodarem baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan, u ovom vašem mjestu, u ovom vašem gradu. Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!”

Saopćio si i prenio naredbu, Allahov Poslaniče, i do nas je došla tvoja naredba, ali je malo među nama onih koji žive po tvojim uputama i naredbama. Allah će mnogim muslimanima, zbog skretanja sa staze na na kojoj si nas ostavio, zabraniti tvoj šefa'at i tvoje zauzimanje i reći će ti: ”Ti ne znaš šta su oni poslije tebe uradili od vjere islama.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., također je na Oprosnom hadžu rekao: ”Kamate iz doba džahilijjeta se ukidaju, osim glavnice, na koju imate pravo. Time nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. Allah je dokinuo kamatu, a prva dokinuta kamata jeste kamata moga amidže Abbasa ibn Abdulmuttaliba.

Krvna osveta iz doba džahilijjeta se dokida, a prva dokinuta krvna osveta jeste krvna osveta moga amidže Amira Ibn Rebi'a ibn el-Harisa ibn Abdulmuttaliba.”

Kako si samo velik i plemenit, Allahov Poslaniče! Uvijek si počinjao od sebe i svoje porodice i rodbine, makar se radilo o tvojim kćerkama, amidžama i ostaloj bližoj rodbini. Naučio si nas da su svi ljudi jednaki pred Allahovim zakonom, makar oni bili najdraži i najbliži srcu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

U svojoj oporuci na Oprosnom hadžu, Allahov Poslanik je također rekao: ”Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi i da im činite dobro!” Kako si samo blag, nježan i pažljiv, Allahov Poslaniče, kada si učinio da žene budu dio naše odgovornosti, a ne dio naše svojine.

Nakon toga melek Džibril mu je došao sa ajetom: ”Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Maide, 3.) Kad je čuo taj ajet, Ebu Bekr je plakao, jer je znao da poslije upotpunjavanja i usavršavanja vjere dolazi prekid Objave i rastanak sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na ovom svijetu.

Allahov Poslaniče, svjedočimo da si dostavio poslanicu i ispunio emanet, i nadamo se susretu sa tobom na tvom Havdu, ako Bog da!