Novi Pazar – Lokalni akcioni plan

Novi Pazar – Lokalni akcioni plan

633

Grad Novi Pazar će u saradnji sa “Građanskim inicijativama” Gradjanske Inicijative, Edukacionim centrom Leskovac Edukacioni centar Leskovac , uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu MDULS izraditi Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za članstvo u radnoj grupi koja će se baviti izradom ovog značajnog dokumenta. Informacije o usovima javnog poziva možete naći na gradskoj web prezentaciji:

https://oglasi.novipazar.rs/wp-content/uploads/2019/03/Odluka-Radna_grupa_APPOU.pdf
Grad Novi Pazar jedan je od gradova u zemlji i regionu koji je pristupio Partnerstvu za lokalnu samoupravu i izradi LAP-a.
Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Od 2016. Godine inicijativa je proširena i na lokani nivo. Osnovni principi Partnerstva za otvorenu upravu su: transparentnost, odgovornost, učešće građana, tehnologija I inovacije. Obaveze lokane samouprave su u grupisane u više obasti: učešće javnosti, integritet vlasti, sloboda informisanja, fiskalna transparentnost, unapređenje javnih usuga, transparentnost u vezi sa iskorišćavanjem mineranih i energetskih resursa, otvoreni podaci – digitalizacija i otvaranje podataka.
Više informacija možete naći na:

POU u lokalnim sredinama